Główny > Umowa

Umowa o korzystanie z usługi

 1. 1. Warunki i definicje
  1. 1. CryptoBit.solutions to półautomatyczna giełda znajdująca się w Internecie pod adresem https://cryptobit.solutions/, która pomaga w organizacji transferów p2p i oferuje swoje usługi poprzez specjalny interfejs programowy dla wszystkich Użytkowników (dalej zwany jako Serwis).
  2. 2. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna lub prawna, która zaakceptowała wszystkie warunki oferowane przez Serwis, która korzysta z usług Serwisu i przystąpiła do niniejszej umowy.
  3. 3. Jednostki elektroniczne (znaki tytułowe) to jednostki rozliczeniowe jednego lub drugiego systemu płatności, oznaczające pewne prawa, które odpowiadają umowie systemu płatności elektronicznych i jego Klienta.
  4. 4. System rozliczeń elektronicznych (system płatności) jest opracowanym przez stronę trzecią oprogramowaniem i sprzętem komputerowym, będącym mechanizmem realizacji rozliczania jednostek elektronicznych, a także organizacji wzajemnych rozliczeń między jego użytkownikami.
  5. 5. Płatność — przekazanie jednostek elektronicznych od płatnika do odbiorcy.
  6. 6. Usługi serwisowe — operacje przetwarzania transferu p2p, a także inne usługi, o których informacja umieszczona jest w oknie Serwisu.
  7. 7. Działanie (Aplikacja) — informacja przekazywana przez Użytkownika korzystającego z Usługi w formie elektronicznej, która wskazuje na jego zamiar skorzystania z usług Usługi na warunkach zaproponowanych przez Usługę i określonych w parametrach Aplikacji.
 1. 2. Postanowienia ogólne
  1. 1. Niniejsza umowa reguluje stosunek pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem w zakresie usług świadczonych przez Serwis na rzecz Użytkownika i anuluje wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem w tym zakresie.
  2. 2. Niniejsza umowa nie anuluje obowiązującego ustawodawstwa krajów rejestracji i lokalizacji Usługi i Użytkownika, jak również stosunków umownych między Użytkownikiem a systemem(-ami) płatności elektronicznych.
  3. 3. Niniejszą umowę uważa się za przyjętą na warunkach oferty publicznej zaakceptowanej przez Użytkownika podczas składania Aplikacji, która stanowi integralną część niniejszej umowy.
   1. 1. Wyświetlane przez Serwis informacje o parametrach i warunkach Aplikacji mają charakter oferty publicznej.
   2. 2. Przyjęcie oferty publicznej jest rozumiane jako podjęcie przez Użytkownika działań w celu uzupełnienia Aplikacji, co potwierdza jego zamiar zawarcia umowy z Serwisem na warunkach zaproponowanych przez Serwis bezpośrednio przed wypełnieniem Aplikacji.
   3. 3. Data i godzina akceptacji oraz parametry warunków Aplikacji są ustalane przez Serwis automatycznie w momencie zakończenia Aplikacji.
   4. 4. Okres akceptacji oferty Użytkownika zawarcia umowy z Serwisem na warunkach opisanych w Aplikacji Użytkownika wynosi 40 minut od momentu wypełnienia Aplikacji.
  4. 4. Niniejsza umowa wchodzi w życie z chwilą utworzenia przez Użytkownika Aplikacji.
  5. 5. Niniejsza umowa przestaje obowiązywać z chwilą otrzymania przez Użytkownika podanych przez Użytkownika Jednostek Elektronicznych w ilości przewidzianej parametrami Aplikacji Użytkownika lub z chwilą anulowania aplikacji.
  6. 6. Strony uznają niniejszą umowę elektroniczną za równoważną pod względem mocy prawnej umowie zawartej w formie pisemnej.
  7. 7. Serwis zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian do niniejszej umowy bez odpowiedniego powiadomienia Użytkownika, ale z obowiązkową publikacją aktualnej wersji umowy na tej stronie.
 1. 3. Przedmiot umowy
  1. 1. Zleceniobiorca, metodami technicznymi, zobowiązuje się do wymiany szyldów tytułowych za opłatą prowizyjną od Zleceniodawcy, po złożeniu przez niego wniosku, i dokonuje tego poprzez sprzedaż szyldów tytułowych osobom, które chcą je nabyć za kwotę nie niższą niż wskazany w złożonym wniosku Klient. Kurs waluty jest ustalany przez 10 minut od momentu złożenia wniosku, ale w przypadku zmiany kursu o więcej niż 0,5%, kwota we wniosku może ulec zmianie. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przelewania środków na dane wskazane przez Klienta. Jeśli wystąpi w trakcie wymiany zysku, pozostaje na koncie Zleceniobiorcy jako świadczenie dodatkowe i premia za usługi komisowe.
  2. 2. Ewentualna dodatnia różnica wynikająca z działań opisanych w punkcie 3.1 niniejszej umowy, jako dodatkowa korzyść, przekazywana jest do Serwisu jako opłata premiowa za usługi prowizyjne.
 1. 4. Regulamin świadczenia usług
  1. 1. Przetwarzanie Zgłoszeń Użytkowników odbywa się przez Serwis w ścisłej zgodności z polityką prywatności (paragraf 5 niniejszej umowy), a także polityką przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania działaniom o charakterze nielegalnym.
  2. 2. Zamawianie usług Serwisu, zarządzanie procesem zawarcia umowy oraz uzyskiwanie informacji o przebiegu realizacji umowy przez Użytkownika odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem odpowiedniego interfejsu użytkownika udostępnionego przez Serwis.
  3. 3. Rozliczanie operacji z jednostkami elektronicznymi prowadzone jest przez Serwis zgodnie z regulaminami, zasadami i formatem odpowiednich elektronicznych systemów rozliczeniowych.
  4. 4. Każdą dokonaną operację dokonaną przez Serwis na żądanie Użytkownika uważa się za nieodwołalną, to znaczy nie może być ona anulowana przez Użytkownika po jej zakończeniu – Użytkownik otrzymuje to, co mu się należy na podstawie wcześniej zaakceptowanych warunków umowy .
  5. 5. W przypadku nieotrzymania przez Użytkownika jednostek elektronicznych w ciągu 30 minut od momentu zaakceptowania przez Użytkownika danych przekazywanych przez Serwis, umowę na warunkach określonych w Aplikacji uważa się za jednostronnie rozwiązaną przez Serwis jako niezawartą weszła w życie bez powiadomienia Użytkownika.
   1. 1. W przypadku rozwiązania umowy, Jednostki Elektroniczne otrzymane po w/w terminie zostaną zwrócone na dane nadawcy w ciągu kolejnych 72 godzin. Przy dokonywaniu zwrotu wszelkie koszty prowizji za transfer jednostek elektronicznych dokonywane są ze środków otrzymanych z konta Użytkownika. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dokonaniu zwrotu, jeżeli powstały one nie z winy Serwisu;
   2. 2. W przypadku potwierdzenia płatności w operacjach wykonywanych w trybie ręcznym bez faktu otrzymania Jednostek Elektronicznych przez Serwis, wykonawca ma podstawy do zablokowania danych klienta za powtarzające się naruszenia.
  6. 6. W przypadku otrzymania przez Użytkownika od Serwisu Jednostek Elektronicznych w ilości innej niż określona w Aplikacji, Serwis musi to potraktować jako polecenie Użytkownika dokonania przeliczenia w Aplikacji zgodnie z ilością Jednostek Elektronicznych Jednostki faktycznie otrzymane.
   1. 1. W przypadku rozwiązania umowy, Jednostki Elektroniczne otrzymane po w/w terminie zostaną zwrócone na dane nadawcy w ciągu kolejnych 72 godzin. Przy dokonywaniu zwrotu wszelkie koszty prowizji za transfer jednostek elektronicznych dokonywane są ze środków otrzymanych z konta Użytkownika. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dokonaniu zwrotu, jeżeli powstały one nie z winy Serwisu;
   2. 2. w przypadku, gdy liczba otrzymanych jednostek elektronicznych była mniejsza od wymaganej liczby minimalnej, wówczas kaucja uważana jest za utraconą i nie podlega odpłatności ani zwrotowi.
  7. 7. Serwis ma prawo angażować zewnętrznych wykonawców do realizacji swoich zobowiązań.
  8. 8. Serwis ma prawo anulować trwającą operację i zwrócić Użytkownikowi Jednostki Elektroniczne i/lub środki finansowe zdeponowane przez Użytkownika bez podania przyczyn.
  9. 9. Serwis ma prawo odmówić Użytkownikowi dalszego świadczenia usług w przypadku naruszenia przez Użytkownika którejkolwiek z klauzul niniejszej umowy.
   1. 1. w przypadku odmowy świadczenia Użytkownikowi przez Serwis dalszej obsługi, Serwis zawiadamia Użytkownika o swojej decyzji e-mailem lub telefonicznie, po czym blokuje konto Użytkownika oraz wszystkie aktualne Aplikacje Użytkownika. Serwis zwraca Jednostki Elektroniczne otrzymane w Aplikacji Użytkownika na dane nadawcy w ciągu 72 godzin od momentu odmowy. Przy dokonywaniu zwrotu wszelkie koszty prowizji za transfer Jednostek Elektronicznych dokonywane są ze środków otrzymanych z konta Użytkownika. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dokonaniu zwrotu, jeżeli powstały one niezawinione przez Serwis;
   2. 2. wszystkie kolejne Aplikacje utworzone przez Użytkownika po odmowie świadczenia przez Serwis Użytkownikowi dalszej obsługi są automatycznie zawieszane. Konta powiązane z tymi Aplikacjami są blokowane.
  10. 10. W ramach uzyskiwania dostępu i korzystania z Usług Użytkownik zobowiązany jest do:
   1. 1. Niepodejmowania działań, które: (i) są związane z uzyskiwaniem dochodów z realizacji działań zabronionych lub niezgodnych z prawem (w tym działań związanych z korzystaniem z serwisów kryptowalut Tumblr, rynków darknet, praniem brudnych pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu); (ii) mają na celu publikowanie lub dystrybucję jakichkolwiek zabronionych lub nielegalnych materiałów lub informacji; lub (iii) w inny sposób narusza lub może naruszać obowiązujące prawo;
   2. 2. Nie podejmować prób podważania bezpieczeństwa lub integralności systemów lub sieci komputerowych Serwisu lub systemów i sieci komputerowych osób trzecich, jeżeli Usługi są świadczone przez określoną stronę trzecią;
   3. 3. Niewykorzystywania i nienadużywania korzystania z usług w sposób, który może zakłócić proces świadczenia usług cryptobit.solutions lub innych systemów służących do świadczenia usług, lub ograniczyć możliwość korzystania z cryptobit.solutions przez innego użytkownika;
   4. 4. Nie podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do systemu komputerowego, na którym hostowana jest usługa cryptobit.solutions, ani do jakichkolwiek innych materiałów, z wyjątkiem tych, do których masz bezpośredni dostęp;
   5. 5. Nie przesyłać ani nie wprowadzać do serwisu plików, które mogą uszkodzić urządzenia komputerowe lub oprogramowanie jakiejkolwiek innej osoby; materiałów, które mogą być obraźliwe lub materiałów lub danych, które naruszają jakiekolwiek prawo (w tym danych lub innych materiałów chronionych prawem autorskim lub prawami do tajemnicy handlowej, z których nie masz prawa korzystać);
   6. 6. Nie próbować modyfikować, kopiować, adaptować, reprodukować, dezasemblować, dekompilować ani odtwarzać inżynierii wstecznej żadnych programów komputerowych używanych do świadczenia usług lub obsługi usługi cryptobit.solutions, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich użycie jest bezwzględnie konieczne do normalnej pracy;
   7. 7. Zapewnić bezpieczeństwo i poufność wszystkich nazw użytkowników i haseł wymaganych do uzyskania dostępu do cryptobit.solutions;
   8. 8. Niezwłocznie powiadom Serwis o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojego hasła (haseł) lub innym naruszeniu bezpieczeństwa, w wyniku którego Serwis zresetuje Twoje hasło (hasła).
  1. 5. Polityka prywatności
   1. 1. W celu realizacji operacji Serwis przyjmuje od Użytkownika jego dane osobowe, które Serwis zobowiązuje się przechowywać w postaci zaszyfrowanej, nie ujawniać, nie przekazywać osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków opisanych w punktach 5.4, 5.5 niniejszego Regulaminu umowa i klauzula 5 polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania działaniom o charakterze nielegalnym.
   2. 2. Wszelkie operacje na Aplikacjach, jak również przekazywanie danych osobowych Użytkownika do Serwisu, odbywa się z wykorzystaniem szyfrowanego kanału SSL o długości klucza 256 bitów.
   3. 3. Serwis ma prawo w razie potrzeby samodzielnie prowadzić działania zmierzające do zebrania dodatkowych danych o Użytkowniku wszelkimi dostępnymi środkami. Wszelkie informacje zebrane w wyniku takich działań nie są ujawniane ani przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków opisanych w punktach 5.4, 5.5 niniejszej umowy oraz w punkcie 5 polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania transakcjom o charakterze nielegalnym.
   4. 4. Serwis ma prawo do przekazywania danych osobowych Użytkownika oraz szczegółów dokonywanych przez niego operacji, z zachowaniem ich poufności, na pisemny wniosek urzędowy/decyzję sądu/z własnej inicjatywy (w razie potrzeby w celu dochodzenia) organom ścigania, a także Użytkownikowi, do którego należą.
   5. 5. Serwis ma prawo przekazać szczegóły transakcji oraz dane osobowe Użytkownika związane z transakcją na oficjalne żądanie Elektronicznego Systemu Rozliczeń w celu dochodzeń wewnętrznych.
   6. 6. Wszelkie zebrane dane o Użytkowniku, a także szczegóły dokonywanych przez niego operacji są przechowywane w bazie Serwisu przez pięć lat od momentu zrealizowania przez Serwis ostatniego Zgłoszenia Użytkownika.
   7. 7. We wszystkich polach obowiązkowych we wniosku należy podać prawdziwe dane, w przeciwnym razie serwis ma prawo anulować wniosek i zwrócić środki nadawcy pomniejszone o prowizję systemu płatności lub banku.
  1. 6. Nieprzewidziane okoliczności
   1. 1. W przypadku, gdy w procesie rozpatrywania wniosku Klienta wystąpią nieprzewidziane okoliczności, które przyczynią się do niewywiązania się przez Wykonawcę z warunków umowy, terminy realizacji wniosku ulegają przesunięciu na odpowiedni termin działania siły wyższej. Serwis nie odpowiada za przeterminowane zobowiązania.
  1. 7. Ograniczenie odpowiedzialności
   1. 1. Serwis świadczy swoje usługi 24/7 i będzie dążył do tego, aby kompleks sprzętowo-programowy oraz operatorzy Serwisu wykonywali swoje obowiązki jak najszybciej, zbliżając się do automatyzacji.
   2. 2. Serwis świadczy swoje usługi na zasadzie „tak jak jest”, zgodnie z opisem na stronach serwisu, w szczególności w kierunkach wymiany, które podlegają unikalnym warunkom transakcji.
   3. 3. Korzystając z Usługi, Użytkownik zgadza się, że zakres odpowiedzialności Usługi jest ograniczony do środków otrzymanych od Użytkownika w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, że Usługa nie udziela dodatkowych gwarancji i nie ponosi żadnej dodatkowej odpowiedzialności za Użytkownika, a Użytkownik nie ponosi dodatkowej odpowiedzialności wobec Serwisu, poza przypadkami określonymi w punkcie 7.9.
   4. 4. Serwis dołoży wszelkich starań, jednak nie gwarantuje, że jego usługi będą dostępne 24/7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za straty, nieosiągnięte zyski i inne wydatki Użytkownika, które powstały w wyniku niemożności uzyskania dostępu do serwisu i usług Serwisu.
   5. 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za straty, utracone korzyści i inne wydatki Użytkownika, które powstały w wyniku opóźnień, błędów lub niepowodzeń w dokonywaniu płatności bankowych lub przelewów elektronicznych.
   6. 6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za straty, utracone korzyści i inne wydatki Użytkownika wynikające z błędnych oczekiwań Użytkownika co do stawek taryfowych Serwisu, opłacalności transakcji i innych subiektywnych czynników.
   7. 7. W przypadku podania przez Użytkownika błędnych danych w informacji o danych nadawcy lub odbiorcy środków, Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki lub szkody powstałe w wyniku tego błędu.
   8. 8. Korzystając z usług Serwisu, Użytkownik ponosi samodzielnie odpowiedzialność za uiszczanie podatków zgodnie z przepisami podatkowymi kraju, w którym ma miejsce zamieszkania. Serwis nie jest agentem podatkowym i nie informuje Użytkownika o ewentualnych wydatkach podatkowych podczas korzystania z Usług.
   9. 9. Użytkownik gwarantuje naprawienie szkód wyrządzonych Serwisowi (spółce zarządzającej, menedżerom i pracownikom) w przypadkach spraw sądowych lub roszczeń związanych bezpośrednio lub pośrednio z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, za wyjątkiem szkód spowodowanych zawinionym (umyślnym lub niedbalstwem) działań samego Serwisu.
   10. 10. Użytkownik gwarantuje, że jest właścicielem lub ma podstawy prawne do dysponowania kwotami wykorzystanymi w jego transakcjach.
   11. 11. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od korzystania z usług Serwisu w celu przeprowadzania oszukańczych i nielegalnych transakcji oraz zgadza się, że wszelkie próby wymiany oszukańczego kapitału będą ścigane z całą surowością prawa. Działania Użytkownika mogą zostać uznane za nielegalne w świetle prawa kraju zamieszkania Użytkownika i/lub kraju, w którym zarejestrowana jest Usługa.
   12. 12. Użytkownik zobowiązuje się nie fałszować przepływów komunikacyjnych związanych z działaniem Serwisu, nie ingerować w jego część programową i/lub sprzętową, a także nie wywierać żadnego innego wpływu mogącego zakłócić normalne działanie Serwisu, rozumiejąc że takie działania będą ścigane z całą surowością prawa. W przypadku wykrycia fałszowania przepływów komunikacyjnych lub wywierania jakiegokolwiek negatywnego wpływu na normalne działanie kodu oprogramowania Serwisu, co jest bezpośrednio lub pośrednio związane z aplikacją Użytkownika, wykonywanie aplikacji przez Serwis zostaje wstrzymane, po czym działania opisane w punkcie 6.5 niniejszej umowy.
   13. 13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zawartość strony Serwisu jest chroniona przepisami prawa dotyczącymi ochrony praw własności, własności intelektualnej oraz praw autorskich. Nieautoryzowane użycie tych treści jest nielegalne.
   14. 14. Ani Użytkownik, ani Serwis nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności za opóźnienia lub niewykonanie swoich zobowiązań wynikających ze zdarzeń siły wyższej, w tym klęsk żywiołowych, pożaru, powodzi, aktów terroryzmu, zmian ustrojowych, niepokojów społecznych i awarii Elektronicznej systemów rozliczeniowych, systemów zaopatrzenia w energię, sieci komunikacyjnych oraz dostawców usług internetowych.
   15. 15. Wyłączną odpowiedzialność za środki powierzone im przez Użytkownika ponoszą elektroniczne systemy rozliczeniowe i/lub instytucje finansowe. Serwis nie może być stroną umowy pomiędzy Systemem Płatności i/lub instytucją finansową a Użytkownikiem i w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niezgodne z prawem korzystanie przez Użytkownika z możliwości Systemu Płatności Elektronicznych, jak również za niewłaściwe korzystanie przez Użytkownika funkcjonalności Elektronicznego Systemu Płatności. Wzajemne prawa i obowiązki Użytkownika oraz Elektronicznego Systemu Rozliczeń i/lub instytucji finansowej regulują odpowiednie umowy.
  1. 8. Tryb przyjmowania reklamacji i rozstrzygania sporów
   1. 1. Spory i nieporozumienia powstałe w ramach świadczenia usług przez Serwis na rzecz Użytkownika rozstrzygane są w drodze negocjacji między Użytkownikiem a administracją Serwisu na podstawie postanowień niniejszej umowy.
   2. 2. Wszelkie reklamacje wynikające z niniejszej umowy mogą być przyjmowane przez Serwis w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości merytorycznej dotyczącej reklamacji na dane (strona kontaktowa) podane na stronie internetowej Serwisu.
   3. 3. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia kwestii powstałych w drodze negocjacji, spór rozstrzygany jest zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w miejscu rejestracji Usługi.
  1. 9. Formularz umowy
   1. Niniejsza umowa jest akceptowana przez obie strony, reprezentowane przez Wykonawcę i Klienta, jako umowa o równej mocy prawnej, określona na piśmie. Umowa może zostać zmieniona według uznania Zleceniobiorcy bez powiadomienia Zleceniodawcy. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania.
  1. 10. Weryfikacja tożsamości
   1. Weryfikujemy tożsamość Użytkownika, aby nasz serwis był bezpieczniejszy i bardziej niezawodny, a także zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyrażasz zgodę na poddanie się procedurze weryfikacji tożsamości na nasze żądanie. Zgadzasz się, że możemy zażądać dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji Twojej tożsamości lub dodatkowych dokumentów dla pojedynczej transakcji. Procedura weryfikacji dla klientów obejmuje między innymi następujące elementy:
   2. 1. Paszport (strona główna lub przednia)
   3. 2. Paszport (druga strona lub rewers)
   4. 3. Dokument potwierdzający adres zamieszkania (wpis w paszporcie, wyciąg bankowy, rachunek za media lub inny dokument)
  1. 11. Przeprowadzanie operacji giełdowych
   1. 1. Surowo zabrania się korzystania z usług Zleceniobiorcy w celu dokonywania nielegalnych transferów i działań oszukańczych. Zawierając niniejszą umowę, Klient zobowiązuje się spełnić te wymagania, aw przypadku oszustwa ponieść odpowiedzialność karną przewidzianą przez obowiązujące przepisy.
   2. 2. W przypadku niemożności zrealizowania żądania w ciągu 5-60 minut w godzinach pracy, z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy, takich jak brak komunikacji, brak środków finansowych lub błędne dane Zleceniodawcy, środki są przekazywane na konto w ciągu najbliższych 24 godzin lub zwrócone na dane Klienta.
   3. 3. Wykonawca ma prawo na pierwsze żądanie przekazywać informacje o przelewie waluty elektronicznej organom ścigania, administracji systemów rozliczeniowych, a także ofiarom czynów niezgodnych z prawem, które poniosły szkodę w wyniku oszustwa udowodnionego przez sąd władze.
   4. 4. Klient zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich dokumentów potwierdzających jego tożsamość oraz innych danych osobowych zgodnie z wymaganiami systemów płatności dla transakcji giełdowych.
   5. 5. Klient zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich dokumentów potwierdzających jego tożsamość w przypadku podejrzenia oszustwa i prania brudnych pieniędzy.
   6. 6. Zleceniodawca zobowiązuje się nie ingerować w pracę Zleceniobiorcy oraz nie uszkadzać jego oprogramowania i sprzętu, a Zleceniodawca zobowiązuje się do udzielania dokładnych informacji w celu zapewnienia, że Zleceniobiorca wywiązuje się ze wszystkich warunków umowy.
   7. 7. W przypadku otrzymania od Klienta środków, które zostaną wstrzymane, wycofane lub skonfiskowane przez system płatniczy, bank, organy ścigania na mocy orzeczenia sądu lub z innych przyczyn, z którymi Zleceniobiorca nie jest bezpośrednio związany, płatność na rzecz Klient zostanie dokonany dopiero po otrzymaniu tych środków przez Wykonawcę Klient jest zobowiązany w ciągu 7 dni do zwrotu wszelkich strat finansowych, które nie powstały z winy wykonawcy. W przeciwnym razie Zleceniobiorca może zatrzymać środki Zleceniodawcy, które znajdują się w bilansie Zleceniobiorcy, do czasu całkowitego pokrycia strat finansowych powstałych z winy Zleceniodawcy.
   8. 8. Zabrania się korzystania z usługi w umowach arbitrażowych. W przypadku podejrzenia umów arbitrażowych konto klienta zostanie zablokowane, a prośba o wymianę anulowana ze zwrotem pieniędzy nadawcy.
   9. 9. Akceptując warunki oferty Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich instrukcji zamieszczonych na stronie internetowej, uważnego ich przeczytania, zapoznania się z regulaminem obsługi, harmonogramem pracy itp. W przypadku naruszenia swoich zobowiązań Zleceniodawca nie może mieć wobec Zleceniobiorcy żadnych roszczeń dotyczących jakości i warunków świadczenia usług.
  1. 12. Polityka zwrotów
   1. 1. Wykonawca może odmówić świadczenia usługi wymiany i zwrotu wpłaconej kwoty, jeżeli:
    1. 1. Cel transakcji płatniczych i źródło środków wykorzystywanych do transakcji płatniczych są ograniczone lub zabronione przez obowiązujące zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulamin witryny, prawo naszej rejestracji, prawo kraju klienta i inne dokumenty regulacyjne.
    2. 2. Środki zostały wysłane pod inną nazwą, która nie zgadza się z nazwą Klienta.
   2. 2. Zleceniobiorca ma prawo nie świadczyć usług, jeżeli Klient odmówi dostarczenia niezbędnych dokumentów potwierdzających tożsamość Klienta lub tożsamość Klienta nie została jeszcze potwierdzona.
   3. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu środków wpłaconych przez klienta, na te same dane, z których środki zostały otrzymane, w przypadku niemożności zrealizowania wniosku w terminie zgodnie z pkt. 5.2. Poza przypadkami z punktu 7.
   4. 4. Klient ma prawo zażądać zwrotu wpłaconych przez niego środków przed realizacją zgłoszenia i przekazaniem środków przez Zleceniobiorcę na wskazane przez niego dane. Zwrot następuje w ciągu 24 godzin w całości, z wyłączeniem kosztów procedury zwrotu (prowizja systemu płatności), jeśli odpowiednia kwota znajduje się na saldzie Kontrahenta. W przypadku braku wymaganych środków okres zwrotu może ulec wydłużeniu.
   5. 5. Klient nie może żądać zwrotu pieniędzy za już wypełniony wniosek.
  1. 13. Opodatkowanie
   1. Twoim obowiązkiem jest ustalenie, jakie podatki, jeśli w ogóle, mają zastosowanie do płatności, które otrzymujesz lub otrzymujesz, a także jesteś odpowiedzialny za pobranie, zgłoszenie i przekazanie właściwego podatku do właściwego organu podatkowego. Nie ponosimy odpowiedzialności za ustalanie, które podatki mają zastosowanie do Twojej transakcji, ani za zbieranie, zgłaszanie i odprowadzanie wszelkich obowiązujących podatków za jakąkolwiek transakcję. Niniejszym zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów podatkowych w związku z korzystaniem z usług cryptobit.solutions, w tym między innymi zgłaszania i płacenia wszelkich podatków powstałych w związku z transakcjami dokonywanymi za pośrednictwem cryptobit.solutions.
  1. 14. Zastrzeżenie
   1. Wykonawca ma prawo odmówić zawarcia umowy i realizacji wniosku, także bez podania przyczyn (zgodnie z regulaminem serwisu). Ta klauzula dotyczy każdego klienta.
  1. 15. Lista krajów nieobsługiwanych
   1. Republika Abchazji, Osetia Południowa, Republika Górskiego Karabachu, Turecka Republika Cypru Północnego, Naddniestrzańska Republika Mołdawska. Mieszkańcy Ukrainy mieszkający na terytorium czasowo nie kontrolowanym przez rząd Ukrainy (AR Krym, niektóre obwody obwodów donieckiego i ługańskiego) również nie są obsługiwani.

Autoryzować

Zaloguj się lub e-mail

Hasło*